Likvidácia a odvoz azbestu profesionálnou spoločnosťou

odvoz azbestu

Pri vykonávaní stavebných alebo iných činností sa v praxi pomerne často stáva, že stavebník sa dostane do kontaktu s azbestom alebo materiálmi, ktoré môžu obsahovať azbest. Pri stavebných prácach sa niekedy stáva aj to, že stavebník náhodou poškodí materiál obsahujúci azbest. Vo všetkých vymenovaných a iných podobných prípadoch je vždy potrebné postupovať v súlade so zákonom a pracovnú činnosť okamžite prerušiť, ukončiť a dodržiavať pritom viaceré bezpečnostné opatrenia pri narábaní s azbestom, ako aj zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý

Prostredníctvom tohto článku by sme vás chceli upozorniť aj na to, že azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý a to je aj hlavný dôvod, prečo je likvidácia takého odpadu zákonom zverená do pôsobnosti špeciálnych subjektov s riadne vyškoleným personálom. Svojpomocnú likvidáciu azbestu zákon úplne zakazuje a pri jej výkone hrozia aktérom vysoké pokuty aj možnosť trestného oznámenia za verejné ohrozenie.

Čo všetko zabezpečujeme pri likvidácii a odvoze azbestu?

Likvidácia a odvoz azbestu je naša každodenná práca. V rámci týchto činností komunikujeme s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) a okresnými úradmi životného prostredia (OÚŽP). Pripravujeme detailnú dokumentáciu pre tieto inštitúcie a technicky vykonávame demontáž a odvoz tohto nebezpečného odpadu. Pri likvidácii azbestu vytvárame kontrolované pásmo a stabilizujeme materiály s obsahom tejto látky, ktorú hermeticky uzatvárame. Nakoniec takto zabezpečený azbest odvážame na príslušnú skládku nebezpečných odpadov.

likvidácia azbestu
Likvidácia a odvoz azbestu Montescompany

Mohlo by vás zaujímať: Maliarske práce nie sú iba maľovanie stien v bytoch – čo ešte je ich súčasťou?


Likvidácia a odvoz azbestu na kľúč

Likvidáciu a odvoz azbestu na skládku vrátane obhliadky poškodeného miesta a zabezpečenia všetkých podkladov zabezpečujeme aj na kľúč. Ak máte podozrenie, alebo pozitívny azbestový nález na vašej stavbe alebo kdekoľvek inde, je vždy potrebné kontaktovať spoločnosť, ktorá disponuje oprávnením na likvidáciu a odvoz nebezpečného azbestového odpadu. V úvode vždy potrebujeme aspoň základné informácie o vašej aktuálnej situácii a náleze, na základe ktorých vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a časový harmonogram prác.

Demontáž a odvoz azbestu zverila legislatíva do rúk špecializovaných subjektov, pretože sa jedná o nebezpečný materiál pre ľudské zdravie. V prípade akéhokoľvek podozrenia na prítomnosť azbestu nás bezodkladne kontaktujte, vieme, čo treba a sme pripravení vám pomôcť.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!


Zdroj: montescompany.sk

You Might Also Like