Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2020

nezdanitelna cast zakladu dane

Súčasná platná a účinná legislatíva umožňuje daňovníkovi pri splnení zákonom ustanovených podmienok uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane možno definovať ako sumu, ktorá nepodlieha daňovej povinnosti a na ktorú má fyzická osoba (daňovník) nárok. Je to daňové zvýhodnenie, ktorého cieľom je zníženie základu dane pri splnení zákonom ustanovených podmienok.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2020

Právny rámec pre nezdaniteľnú časť základu dane poskytuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov). Pre aktuálny rok 2020 platí, že základe dane alebo čiastkový základ dane si môže daňovník znížiť o nezdaniteľné časti základu dane v prípade, že má aktívne príjmy.

Za aktívne príjmy považuje zákon o dani z príjmov nasledovné činnosti:

• príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o daní z príjmov,

• príjmy z podnikateľskej činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov,

• príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Medzi takéto príjmy zaraďujeme napríklad niektoré činnosti v rámci slobodných povolení.


TIP: Z vyššie uvedeného vyplýva, že nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane nebude mať napríklad prenajímateľ nehnuteľnosti z prenájmu, pretože táto činnosť patrí medzi pasívny príjem.


nezdanitelna cast zakladu dane

Výška nezdaniteľnej časti základu dane

Výšku nezdaniteľných častí základu dane ovplyvňuje výška aktuálneho životného minima v zdaňovacom období. V roku 2020 je táto suma na úrovni 210,20 Eur. Od 1. januára 2020 platí, že výška nezdaniteľnej časti základu dane sa mení na 21-násobok sumy životného minima, čo znamená, že táto suma predstavuje 4 414, 20 Eur, ak je jeho základ rovný alebo nižší ako 19 506, 56 Eur (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima).

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 506, 56 Eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa určí ako rozdiel medzi sumou 9 290,84 Eur (vypočítaná ako 44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane za rok bude rovná nule.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Daňovníci s aktívnymi príjmami si môžu v roku 2020 znížiť svoj základ dane pomocou nasledujúcich nezdaniteľných častí dane:

· nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,

· nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku,

· príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí (III. pilier),

· nezdaniteľnej časti základu dane vynaložené ako úhrady na kúpeľnú starostlivosť.

nezdaniteľná časť základu daneNa nezdaniteľnú časť základu dane nemajú nárok nižšie uvedení daňovníci, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi:

• starobného dôchodku,

• vyrovnávacieho príplatku,

• predčasného starobného dôchodku,

• starobného dôchodkového sporenia,

• výsluhového dôchodku,

• alebo poberateľmi dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.


Upozornenie: Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak je daňovník poberateľom dôchodku už k 1.1.2020, bude mať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 len v prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2020 v úhrne nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V takom prípade by mu bola vyplatená suma vypočítaná ako rozdiel medzi sumou 4 414,20 Eur a celkovo vyplateným dôchodkom. Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roku 2020 (nie k 1.1.2020), vznikne mu nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v závislosti od výšky vykázaného základu dane.


 

You Might Also Like